ENPOR PROJEKTIST LÜHIDALT

Energiaostuvaesus – või selle oht – on oluline tegur kõigile jõukohasel üleminekul puhastele (madala süsinikusisaldusega) energiakandjatele. Euroopas püsib energiaostuvaesus kõrgel tasemel, kuna energiahinnad tõusevad ja hoonete energiatõhusus paraneb aeglaselt.

Eraüürisektoris teeb energiavaesuse leevendamise keeruliseks:

 • energiaostuvaeste majapidamiste tuvastamine ja nende hulga määramine;
 • nende kodumajapidamiste energiatõhusaks muutmise struktuursed probleemid nagu info kättesaadavus, toetuste nappus jne.

ENPOR projekt soovib lahendada neid mõlemaid probleeme, muutes energiaostuvaesuse eraüürisektoris nähtavaks ja suurendades energiatõhusust selle mõjude vähendamiseks. Nii aitame otsustajatel paremini mõista ja lahendada neid probleeme, leides kümme konkreetset eraüürisektori vajadustele kohandatud lahendust projekti seitsmes liikmesriigis.

MÕISTED

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency) hinnangul puutub kogu maailmas energiavaesusega kokku 2 miljardit inimest. Euroopa Liidus ulatub energiavaeste kodanike hulk Euroopa Energiavaesuse Vaatluskeskuse (EU Energy Poverty Observatory) andmetel  50-125 miljoni inimeseni. Energiaostuvaesus tähendab üldistades olukorda, mille puhul ei saada vajalikke energiateenuseid tarbida. Seda põhjustab kolme faktori koosmõju: madalad sissetulekud, suur energiavajadus (halb hoonete soojustus) ja suured energiaarved.

Euroopa Komisjon tutvustas oma kolmanda energiapaketiga (2009. a.) energiaostuvaesuse kontseptsiooni Euroopa Liidus, jättes lõpliku mõiste määratluse igale liikmesriigile endale.

On kasvanud riikide hulk, mis tunnistavad energiaostuvaesust õigusaktides ja poliitikas, kuid enamustes liikmesriikides ei ole endiselt sellele ametlikku definitsiooni, mistõttu poliitikakujundajad on hädas mõistmaks energiaostuvaesuse erinevaid tahke.

Üks ENPOR projekti eesmärke on jõuda energiaostuvaesuse kõigile arusaadava definitsioonini Euroopa Liidu eraüürisektoris. See määratlus peaks olema laiem kui arusaam, et energiaostuvaesus on kooslus sissetulekust, energiatõhususest ja suunatud struktuursetest faktoritest. Energiaostuvaesuse teema on tihti jäetud kõrvale poliitilistest debattidest ja seda pole piisavalt kaasatud seadusloomesse, mistõttu pole olnud ka lootust energiavaesuse mõjude vähendamiseks.

Liikmesriigid peaksid koos sidusrühmadega määratlema soovitud eesmärgid energiaostuvaesuse vähendamiseks, töötades välja vajalikud regulatsioonid, meetmed ja tegema kindlaks võimalikud toetusallikad. Projekti raames loodav Energiostuvaesuse Andmekogu (Energy Poverty Dashboard) tähendab energiavaesuse tuvastamist, monitoorimist, eeskirjade kohandamist ja heade näidete tutvustamist. Eesmärk on saavutada ühistele parameetritele vastav raamistik, mille tulemusel on võimalik energiaostuvaesust defineerida.

Energiaostuvõimetud ERAüürisektoris

ENPOR projekti peamine sihtrühm on energiaostuvõimetud majapidamised eraüürisektoris, mis on hädas madala sissetulekuga, kasvavate kütte- ja elektrienergia hindadega, hoonete halva soojustusega ja energiat ebaefektiivselt tarbivate seadmetega.

ENPOR projekti eemärGID ON:

 • Ergiaostuvaesuse regulatsiooni parem mõistmine eraüürisektoris – ENPOR uurib, hindab ja analüüsib 30 energiatõhususe meedet, mis tegelevad energiaostuvaesusega eraüürisektoris kõikjal EL-is. Nii saab parema ülevaate meetmetest, mis soodustavad või takistavad energiatõhusaid investeeringuid.
 • Energiaostuvaesuse hindamine eraüürisektoris selle erinevates tahkudes – ENPOR projekti energiaostuvaesuse andmekogu avaldab energiaostuvaesuse geograafilise ulatuse eraüürisektoris ning aitab tuvastada, hinnata ja jälgida energiatõhususe meetmete mõju energiaostuvaesuse vähem nähtavatele tahkude. Seega uuritakse erinevaid vaesuse vorme eraüürisektoris ning seotust üürnike sooga ja teiste sotsiaalsete näitajatega, et määratleda sobivaid meetmeid energiaostuvaesuse regulatiivseks leevendamiseks.
 • Energiatõhususpoliitika väljatöötamine ja rakendamine, mis aitab energiavaesust eraüürisektoris vähendada. ENPOR projekt toetab kümne energiatõhususe meetme rakendamist energiavaesusega võitlemiseks seitsmes liikmesriigis, et vähendada vastakatest huvidest ja väljapääsmatust vaesusest tingitud barjääre, kasutades selleks varasemaid kogemusi. Luuakse teadmiste vahetamise platvorm ja juhendmaterjalid, mida saavad kasutada üürnikud, omanikud, energiaagentuurid kohalikud omavalitused jt. Poliitikad on jagunevad:
  • Programmi toetustegevused, sh juhendid paremaks energiaostuvaesuse tuvastamiseks;
  • Pehmed ehk regulatiivsed meetmed;
  • Koolitusedd ja teavitus;
  • Toetused hoonete renoveerimiseks, sh küttesüsteemide vahetuseks ja taastuvate energiaallikate kasutamise väikelahendusteks.

Mis on regionaalne töögrupp?

Regionaalsed töögrupid moodustatakse, et üheskoos otsida lahendusi, arutleda probleemide üle, vahendada asjakohast teavet ja välja töötada ENPORi soovitusi üürnike, kinnisvaraomanike, omavalitsuste, riigiasutuste, ekspertide, ehitajate ja teiste turuosaliste poolt.  Regionaalse töögrupi liikmeteks on energiatõhususe väärtusahelas osalevad organisatsioonid ministeeriumitest kodumajapidamisteni, kes panustavad lahendustesse.